جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > نظام الکتابةالإدیوگرافیة

مرجح

نظام الکتابةالإدیوگرافیة  

نامرجح

  • التخیل الکتابی
  • تخیل الکتابی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154154

این مفهوم را دانلود کن: