جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم اللغةالتاریخی

مرجح

علم اللغةالتاریخی  

نامرجح

  • علم اللغةالمقارن
  • علم اللغة فی مدة معینة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154244

این مفهوم را دانلود کن: