جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات الصینیة-التبتیة

مرجح

اللغات الصینیة-التبتیة  

نامرجح

  • لغات الصینیة-التبتیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154281

این مفهوم را دانلود کن: