جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللغات الحیة

مرجح

اللغات الحیة  

نامرجح

  • لغات الحیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154286

این مفهوم را دانلود کن: