جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النحو التحویلی > البنیة العمیقه

مرجح

البنیة العمیقه  

نامرجح

  • بنیة العمیقه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154305

این مفهوم را دانلود کن: