جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > الفونولوجیا

مرجح

الفونولوجیا  

نامرجح

  • فونولوجیا
  • کتابةالمصطلاحات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154413

این مفهوم را دانلود کن: