جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الکتابة الفونیمیة  

نامرجح

  • کتابة الفونیمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154418

این مفهوم را دانلود کن: