جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Adjunct  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154045

این مفهوم را دانلود کن: