جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation > Verbal Translation > Ran-Bound Translation

مرجح

Ran-Bound Translation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154088

این مفهوم را دانلود کن: