جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sentence > Imperative Sentence

مرجح

Imperative Sentence  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154131

این مفهوم را دانلود کن: