جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Syllabic Writing > Babylian Writing

مرجح

Babylian Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154157

این مفهوم را دانلود کن: