جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Historical Linguistics

مرجح

Historical Linguistics  

اعم

نامرجح

  • Comparative Linguistics
  • Diachronic Linguistics

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154244

این مفهوم را دانلود کن: