جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Caucasian Languages

مرجح

Caucasian Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154293

این مفهوم را دانلود کن: