جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Indo-European Languages > Indo-Iranian Languages

مرجح

Indo-Iranian Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154297

این مفهوم را دانلود کن: