جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Segmental Units > Vowel

مرجح

Vowel  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154360

این مفهوم را دانلود کن: