جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Child Language > Child Phonology

مرجح

Child Phonology  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154414

این مفهوم را دانلود کن: