جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Semilogy Schools > Realism

مرجح

Realism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154425

این مفهوم را دانلود کن: