جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Processes of Syntax > Coordination (Linguistics)

مرجح

Coordination (Linguistics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154440

این مفهوم را دانلود کن: