جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله > جمله تعجبی

مرجح

جمله تعجبی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154133

این مفهوم را دانلود کن: