جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

دستور گشتاری > ژرف ساخت

مرجح

ژرف ساخت  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154305

این مفهوم را دانلود کن: