جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه شناسی زبان > برخورد زبان ها > وام گیری (زبان شناسی)

مرجح

وام گیری (زبان شناسی)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154427

این مفهوم را دانلود کن: