جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

فعل های وجهی  

نامرجح

  • افعال کمکی وجهی
  • افعال وجهی
  • فعل کمکی وجهی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1709000

این مفهوم را دانلود کن: