جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Грамматические категории > направление (Грамматика)

مرجح

направление (Грамматика)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154139

این مفهوم را دانلود کن: