جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Грамматические категории > падеж > Винительный падеж

مرجح

Винительный падеж  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154144

این مفهوم را دانلود کن: