جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

системы написания > идеографический Почерк

مرجح

идеографический Почерк  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154154

این مفهوم را دانلود کن: