جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

системы написания > Иероглиф написание

مرجح

Иероглиф написание  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154173

این مفهوم را دانلود کن: