جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистические Семьи > Африканские Языки

مرجح

Африканские Языки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

این مفهوم را دانلود کن: