جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Языки > Искусственные Языки > Языки программирования

مرجح

Языки программирования  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154277

این مفهوم را دانلود کن: