جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистические Семьи > Финно-угорские Языки

مرجح

Финно-угорские Языки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154292

این مفهوم را دانلود کن: