جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

دستور گشتاری (fa) > глубинная структура (Глубинное строение)

مرجح

глубинная структура (Глубинное строение)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154305

این مفهوم را دانلود کن: