جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносон > маънишиносон

مرجح

маънишиносон  

نامرجح

  • معنی شناسان
  • маъношэносон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154367

این مفهوم را دانلود کن: