جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забоншиносии компютерӣ  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • زبان شناسی کامپیوتری
  • забоншэосӣе роёнэҳӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694295

این مفهوم را دانلود کن: