جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sentence > Conditional Sentences

مرجح

Conditional Sentences  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1421744

این مفهوم را دانلود کن: