جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اندام های گفتار > اندام های تنفس

مرجح

اندام های تنفس  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154052

این مفهوم را دانلود کن: