جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر ترجمه > پیوستگی

مرجح

پیوستگی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154068

این مفهوم را دانلود کن: