جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Перевод > устный перевод > свабодный перевод

مرجح

свабодный перевод  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154073

این مفهوم را دانلود کن: