جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه شفاهی > ترجمه تحت اللفظی

مرجح

ترجمه تحت اللفظی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154075

این مفهوم را دانلود کن: