جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation > Written Translation > Graphological Translation

مرجح

Graphological Translation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154078

این مفهوم را دانلود کن: