جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه خطی

مرجح

ترجمه خطی  

یادداشت دامنه

  • دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ط زب‍ان‌ م‍ب‍داء ی‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ط م‍ع‍ادل‍ش‌ در زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د ت‍ع‍وی‍ض‌ م‍ی‌ ش‍ود و ب‍ج‍ز ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ ه‍ی‍چ‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ص‍ورت‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ی‍رد.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154078

این مفهوم را دانلود کن: