جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه کامل

مرجح

ترجمه کامل  

یادداشت دامنه

  • م‍واد زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ت‍م‍ام‌ س‍طوح‌ م‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء م‍ی‍ش‍ود.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154083

این مفهوم را دانلود کن: