جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه محدود

مرجح

ترجمه محدود  

یادداشت دامنه

  • م‍واد م‍ت‍ن‍ی‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء ف‍ق‍ط در ی‍ک‌ س‍طح‌ ج‍ای‌ خ‍ود را ب‍ه‌ م‍واد م‍ت‍ن‍ی‌ م‍ع‍ادل‌ در زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د م‍ی‌ ده‍د.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154086

این مفهوم را دانلود کن: