جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه شفاهی > ترجمه مقید

مرجح

ترجمه مقید  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154088

این مفهوم را دانلود کن: