جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Эквивалентность перевода > Формальная эквивалентность

مرجح

Формальная эквивалентность  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154099

این مفهوم را دانلود کن: