جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تغییرات الترجمة > تغییرالمضمون

مرجح

تغییرالمضمون  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154109

این مفهوم را دانلود کن: