جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تکیه (آواشناسی)  

نامرجح

  • فشار (آواشناسی)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154121

این مفهوم را دانلود کن: