جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله > جمله پرسشی

مرجح

جمله پرسشی  

اعم

نامرجح

  • جمله سوالی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154132

این مفهوم را دانلود کن: