جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sentence > Interrogative Sentence

مرجح

Interrogative Sentence  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154132

این مفهوم را دانلود کن: