جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجملة > الجملة الخبریة

مرجح

الجملة الخبریة  

نامرجح

  • جملة الخبریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154134

این مفهوم را دانلود کن: