جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Grammatical Categories > Gender (Linguistics)

مرجح

Gender (Linguistics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154137

این مفهوم را دانلود کن: