جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات دستوری > جهت (دستور زبان)

مرجح

جهت (دستور زبان)  

یادداشت دامنه

  • چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ع‍ل‌ را ب‍ا ن‍ه‍ا‍د خ‍ود ج‍ه‍ت‌ ف‍ع‍ل‌ م‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د.ف‍ع‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ دارای‌ دو ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‌ :گ‍ذرا ی‍ا م‍ت‍ع‍دی‌،م‍ع‍ل‍وم‌ و ن‍اگ‍ذر ی‍ا لازم‌ م‍ج‍ه‍ول‌ .

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154139

این مفهوم را دانلود کن: